در سیستم خطایی صورت گرفت, جزئیات خطا برای رفع ثبت گردید